กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและเว็บไซต์สืบค้นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและตราสารอื่นที่เกี่ยวข้อง